Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Het beheer van de stoffelijke belangen, zover niet diaconaal van aard,  van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren is toevertrouwd aan het College van Kerkvoogden. Zij verricht haar taken onder bijstand en toezicht van het College van Notabelen. Deze twee colleges vormen samen de kerkvoogdij.

De Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren wordt beheerd volgens het “Vrij Beheermodel” zoals de Hervormde Gemeente van Kesteren dit altijd heeft gekend. Dat wil zeggen dat de stemgerechtigde lidmaten het College van Notabelen kiezen. Het College van Notabelen kiest vervolgens het College van Kerkvoogden.

De taken van het College van Kerkvoogden omvatten onder meer:

 • het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien

 • het verzorgen van huisvesting voor het houden van erediensten en andere kerkelijke activiteiten

 • het beheer van de eigendommen van de gemeente

 • het inzamelen van de gaven van de gemeente

 • het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken

 • het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van notabelen

 • het personeelsbeleid.

Eén van de omvangrijkste taken van de kerkvoogdij is het zorgen dat de inkomsten en uitgaven in balans blijven.De inkomsten van de kerkvoogdij komen in hoofdzaak uit de volgende bronnen:

 • wekelijkse algemene collecten

 • elke zondag een extra deurcollecte voor het bouwfonds

 • bid- en dankdagcollecten

 • kerkelijke bijdrage

 • giften en legaten

Een belangrijke en noodzakelijke bron van inkomsten is de kerkelijke bijdrage, die jaarlijks begin mei van alle leden en meerderjarige doopleden wordt gevraagd.

Het College van Notabelen heeft een drievoudige taak en wel:

 • de verlening van bijstand op kerkvoogdelijk terrein

 • het toezicht op het door de kerkvoogden gevoerde beleid

 • de verkiezing van kerkvoogden.

Zo is de rekening van ieder kalenderjaar aan de goedkeuring van de notabelen onderworpen evenals de begroting.

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL65 RABO 0314 2437 71 Rabobank, Kesteren.

Het correspondentieadres van de Kerkvoogdij is:

Kerkvoogdij HHG Kesteren
p.a. Waalkant 19
4051EJ OCHTEN
Stuur een e-mail

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit