• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Kerkvoogdij

Notabelen

Het college van notabelen bestaat uit minimaal 3 leden en deze worden gekozen door de tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente.De notabelen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opgedragen taken.

De taken zijn als volgt:
- Het toezien op de taakuitoefening door het college van kerkvoogden;
- Het toezien op naleving van het huishoudelijk reglement;
- Het verkiezen van de leden van het college van kerkvoogden;
- Verlenen van bijstand op kerkvoogdelijk terrein. Dit is o.a.:
    - Solidariteitsfonds
    - Vrijwillige bijdrage
- Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde begroting;
- Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde rekening.

Het college van notabelen bestaat uit drie personen:

Dhr J.P. van Zetten
Hogeweg 11
4033 CG LIENDEN
0488-429735

Dhr A.J. Everts
Floris van Brakellstraat 4
4041 VG KESTEREN
0488-483966

Dhr M. Hol
Marsdijk 6
4033 CD LIENDEN
0344-600004

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit