• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkvoogdij

Notabelen

Het college van notabelen bestaat uit minimaal 3 leden en deze worden gekozen door de tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente.De notabelen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opgedragen taken.

De taken zijn als volgt:
- Het toezien op de taakuitoefening door het college van kerkvoogden;
- Het toezien op naleving van het huishoudelijk reglement;
- Het verkiezen van de leden van het college van kerkvoogden;
- Verlenen van bijstand op kerkvoogdelijk terrein. Dit is o.a.:
    - Solidariteitsfonds
    - Vrijwillige bijdrage
- Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde begroting;
- Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde rekening.

Het college van notabelen bestaat uit drie personen:

Dhr J.P. van Zetten
Hogeweg 11
4033 CG LIENDEN
0488-429735

Dhr A.J. Everts
Floris van Brakellstraat 4
4041 VG KESTEREN
0488-483966

Dhr M. Hol
Marsdijk 6
4033 CD LIENDEN
0344-600004

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit